- Algemene voorwaarden
• De persoonlijke processen van de deelnemers die zich gedurende de coaching, workshops etc. afspelen, zijn privé. Er wordt van eventuele andere deelnemers of betrokkenen verwacht dit niet met derden te bespreken. Iedereen is vrij om over zijn of haar eigen ervaringen of processen te praten.

• Stapvoets Coaching is ervaren in het begeleiden van individuen, groepen en paarden en hebben de veiligheid en integriteit van de deelnemers hoog in het vaandel. Echter, de deelnemers zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en veiligheid.
De deelnemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor diens eigen gedrag en de consequenties daarvan, Stapvoets Coaching is niet verantwoordelijk, laat staan aansprakelijk voor te nemen of reeds genomen besluiten of veranderingen in het leven van de deelnemer.

• Voor zover aan de zijde van Stapvoets Coaching sprake mocht zijn van aansprakelijkheid, dan is deze nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag van de betreffende dienst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar van Stapvoets Coaching in een voorkomend geval.

• De inschrijving voor de coachsessie of het coachtraject is definitief na ondertekening en retourneren van het coachcontract door de deelnemer naar Stapvoets Coaching.

• Voor deelname aan een coaching, workshop etc. wordt een factuur toegestuurd. Aangezien Stapvoets Coaching btw-plichtig is, wordt het actuele btw-tarief in rekening gebracht. Het coachtarief wordt na het maken van een afspraak gefactureerd. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum bijgeschreven te zijn op het bankrekeningnummer van Stapvoets Coaching, onder vermelding van het factuurnummer.
Indien niet tijdig wordt betaald is de deelnemer administratiekosten ad €25,- verschuldigd. Zodra de vordering ter incasso wordt overgedragen aan derden, is de opdrachtgever tevens incassokosten verschuldigd.

• De coachsessie kan tot 7 dagen voor aanvang van de coachsessie kosteloos worden afgezegd of worden verplaats door de deelnemer. Bij annulering binnen 7 dagen wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24u voor aanvang van de coachsessie, worden de totale kosten van de coachsessie in rekening gebracht.
Een deelnemer die bij aanvang van een coachsessie niet verschijnt of slechts een deel van de coachsessie kan bijwonen, heeft geen recht op terugbetaling.

• Stapvoets Coaching behoudt zichzelf het recht om te allen tijde een coachsessie, workshop etc. te annuleren. In dit geval van annulering vervalt de verplichting tot betaling bij deelnemer. In goed overleg tussen Stapvoets Coaching en deelnemer kan een vervangende datum worden overeengekomen.

• Zowel de deelnemer als Stapvoets Coaching kunnen zonder opzegtermijn de overeenkomst tussentijds beëindigen. Tussentijdse opzegging door de deelnemer ontslaat de deelnemer niet uit zijn of haar overeengekomen financiële verplichtingen.

• Voor zaken die niet in deze algemene voorwaarden beschreven staan, gelden de algemene voorwaarden van de NOBCO.

Image
— Contact

Tel: 06-53905667
Email: info@stapvoetscoaching.nl